Hotărârea nr. 357/2014

Contestaţia formulată de S.C. Dacia Invest Grup S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 288/2014, prin care s-a aprobat încheierea de contracte de concesiune, cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia.

 

HOTĂRÂREA Nr.  357

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: contestaţia formulată de S.C. Dacia Invest Grup S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 288/2014, prin care s-a aprobat încheierea de contracte de concesiune, cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 57.419/2014, privind contestaţia formulată de S.C. Dacia Invest Grup S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 288/2014, prin care s-a aprobat încheierea de contracte de concesiune, cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia;

Văzând adresa înregistrată sub nr. 52.776/2014, la Primăria Municipiului Braşov a S.C. Dacia Invest Grup S.R.L.;

În conformitate cu prevederile art. 41 şi art. 42 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere H.C.L. nr. 288 din 30.05.2014, privind încheierea de contracte de concesiune cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia;

Luând în considerare şi prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004, a Contenciosului Administrativ;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 1 şi art. 119 - 123 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de S.C. Dacia Invest Grup S.R.L. privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 288 din 30.05.2014, prin care s-a aprobat încheierea de contracte de concesiune cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.