Hotărârea nr. 356/2014

Aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a staţiei de pompe termoficare.

 

HOTĂRÂREA Nr.  356

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a staţiei de pompe termoficare;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 57.692/2014, privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a staţiei de pompe termoficare;

Având în vedere art. 123, alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, art. 14, alin. 1 şi art. 15 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinele ANRSPGC nr. 91 şi nr. 92 din 2007;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5 şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a imobilului situat în Braşov, str. Timiş - Triaj nr. 6, judeţul Braşov, înscris în C.F. nr. 100180 Sânpetru, la A1 sub nr. cad. 2255/4/20 - teren în suprafaţă de 10.353 m.p. şi la A1.1. sub nr. top. 2255/4/20 cu nr. cad C1 - platformă CET cu platformă tehnologică, rezervoare, staţie pompe termoficare, zona conducte, bazin omogenizare, staţie pompe, căi acces.

 

 

Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini - anexa 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. CET S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.