Hotărârea nr. 355/2014

Darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Handicapaţilor Cardiaci Operaţi pe Cord Braşov a spaţiului situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 28.

 

HOTĂRÂREA Nr. 355

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Handicapaţilor Cardiaci Operaţi pe Cord Braşov a spaţiului situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 28;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 57.009/2014, privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Handicapaţilor Cardiaci Operaţi pe Cord Braşov, a spaţiului situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 28;

              Având în vedere adresa nr. 8 din 03.06.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 48.299/2014, a Asociaţiei Handicapaţilor Cardiaci Operaţi pe Cord Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, către Asociaţia Handicapaţilor Cardiaci Operaţi pe Cord Braşov, având C.I.F. nr. 6033376/1994, a spaţiului în suprafaţă de 17,36 m.p. situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 28.

 

 

Art. 2. Asociaţia Handicapaţilor Cardiaci Operaţi pe Cord Braşov, va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. R.I.A.L. S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.