Hotărârea nr. 354/2014

Concesionarea terenului situat în Braşov, str. Nicopole nr. 56, în vederea realizării unui acces din exterior, către BÎEA OLGA şi BÎEA MIHAI.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  354

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Nicopole nr. 56, în vederea realizării unui acces din exterior, către BÎEA OLGA şi BÎEA MIHAI;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 55.428/2014, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Nicopole nr. 56, în vederea realizării unui acces din exterior, către BÎEA OLGA ŞI BÎEA MIHAI;

Văzând cererea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 30090/2014, C.U.              nr. 3075/2012 şi H.C.L. nr. 201/2014, privind dezmembrarea terenului situat în Braşov, str. Nicopole nr. 56;

Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi prevederile H.C.L. nr. 395/2008, privind stabilirea preţului terenurilor ce vor fi concesionate în vederea realizării de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă de la parterul imobilelor;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Braşov, str. Nicopole nr. 56, în suprafaţă de 9 m.p., identificat în C.F. nr. 134576 Braşov, cu nr. cad. 134576, către Bîea Olga şi Bîea Mihai.

 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 156 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 6,24 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 

Art. 4. Destinaţia terenului este de realizare a unui acces din exterior la imobilul situat în Braşov, str. Nicopole  nr. 56, bl. 14, sc. B, ap. 2, identificat prin C.F. nr. 127678-C1-U44 Braşov cu  nr. top. ((1759, 1760, 1761)/2)2, conform C.U. nr. 3075/2012.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri