Hotărârea nr. 353/2014

Atribuirea denumirii „Avantgarden” unui cartier din Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  353

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: atribuirea denumirii „Avantgarden” unui cartier din Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 57.906/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea atribuirii denumirii „Avantgarden” unui cartier din Municipiul Braşov;

Văzând prevederile Avizului nr. 7 din 25.06.2014 al Comisiei de Atribuire sau Schimbare de Denumiri din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 2 din O.G. nr. 63/2002, actualizată în 2007, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri stradale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirii „Avantgarden” unui cartier din Municipiul Braşov, delimitat la nord de str. Graurului, la est de str. Spicului, în sud parţial de str. Egretei, iar în sud-vest până la cele două artere prevăzute prin PUZ-ul menţionat.

 

 

Art. 2. Delimitarea urbanistică a cartierului „Avantgarden” este cea conformă cu planul de situaţie, anexă la prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.