Hotărârea nr. 352/2014

Aprobare documentaţie “P.U.D. - Complex hotelier: spaţii cazare, conferinţe, alimentaţie publică, agrement, spaţii comerciale, Braşov, Poiana Braşov”, iniţiator Ciacalopol Doru-Dinu.

 

HOTĂRÂREA Nr. 352

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: aprobare documentaţie “P.U.D. - Complex hotelier: spaţii cazare, conferinţe, alimentaţie publică, agrement, spaţii comerciale, Braşov, Poiana Braşov”, iniţiator Ciacalopol Doru-Dinu;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 59.296/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Complex hotelier: spaţii cazare, conferinţe, alimentaţie publică, agrement, spaţii comerciale, Braşov, Poiana Braşov”, beneficiar Ciacalopol Doru-Dinu;

             Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Complex hotelier: spaţii cazare, conferinţe, alimentaţie publică, agrement, spaţii comerciale, Braşov, Poiana Braşov”, beneficiar Ciacalopol Doru-Dinu.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.