Hotărârea nr. 350/2014

Documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă şi împrejmuire, str. Fagurului f.n., Braşov”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Vatavu Costică, Vatavu Florica - Rodica şi Lefevre Laura Raluca, în calitate de coproprietari asupra terenului înscris în C.F. nr. 122923 Braşov, nr. top/cad. 122923.

 

HOTĂRÂREA Nr.  350

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă şi împrejmuire, str. Fagurului f.n., Braşov”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Vatavu Costică, Vatavu Florica - Rodica şi Lefevre Laura Raluca, în calitate de coproprietari asupra terenului înscris în C.F. nr. 122923 Braşov, nr. top/cad. 122923;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 59.282/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţă şi împrejmuire, str. Fagurului f.n., Braşov”, având ca iniţiatori/beneficiari  pe Vatavu Costică, Vatavu Florica - Rodica şi Lefevre Laura Raluca, în calitate de coproprietari asupra terenului înscris în C.F. nr. 122923 Braşov, nr. top/cad. 122923;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă şi împrejmuire,  str. Fagurului f.n., Braşov”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Vatavu Costică, Vatavu Florica - Rodica şi Lefevre Laura Raluca, în calitate de coproprietari asupra terenului înscris în C.F. nr. 122923 Braşov, nr. top/cad. 122923 şi întocmită de către S.C. Code Proiect S.R.L. Braşov, arh. Ababei Denis.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.