Hotărârea nr. 35/2014

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 2, ap. 4, ap. 5, ap. 6, ap. 7, ap. 8, deţinute de domnul RADU RĂZVAN.

 

HOTĂRÂREA Nr.  35

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 2, ap. 4, ap. 5, ap. 6, ap. 7, ap. 8,  deţinute de domnul RADU RĂZVAN;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 3.736/2014, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov,                str. Poarta Schei nr. 11, ap. 2, ap. 4, ap. 5, ap. 6, ap. 7, ap. 8, deţinute de domnul RADU RĂZVAN;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 3400 din 21.11.2013, a Ministerului Culturii;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 2, ap. 4, ap. 5, ap. 6, ap. 7, ap. 8, după cum urmează:

- Apartamentul nr. 2, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U5 Braşov, nr. top. 5118/2,

- Apartamentul nr. 4, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U7 Braşov, nr. top. 5118/4,

- Apartamentul nr. 5, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U2 Braşov, nr. top. 5118/5,

- Apartamentul nr. 6, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U6 Braşov, nr. top. 5118/6,

- Apartamentul nr. 7, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U4 Braşov, nr. top. 5118/7,

- Apartamentul nr. 8, înscris în C.F. nr 129303-C1-U1 Braşov, nr. top. 5118/8, deţinute de domnul RADU RĂZVAN.