Hotărârea nr. 348/2014

Aprobarea Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a proiectului sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  348

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a proiectului sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 58.095/2014, prin care se propune aprobarea Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 17 şi art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; prevederile art. 9 din Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 529 din data de 31 august 2011 privind asocierea Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov şi unităţile administrativ - teritoriale din acest judeţ, în vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ISO MEDIU” pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea infrastructurii în judeţul Braşov, republicată;

În conformitate cu Minuta întâlnirii de analiză a variantei iniţiale a Documentului de Poziţie aferent proiectului SMID Braşov încheiată în perioada 12 - 13.03.2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 14, art. 36, alin. 2, lit. b, lit. d, alin. 4, lit. e, lit. f, alin. 6, lit. a, pct. 9, pct. 14, alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Documentul de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov”, în forma prevăzută în Anexa care face parte din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se împuterniceşte Dl. Gantz Miklos Sandor să semneze în numele şi pe seama Municipiului Braşov, Documentul de Poziţie privind modul de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov, în forma prevăzută în Anexa care face parte din prezenta hotărâre, precum şi toate celelalte documente necesare înregistrării cererii de finanţare a Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov”, cu excepţia documentelor pentru a căror semnare a fost stabilită prin dispoziţii legale aplicabile o competenţă exclusivă de semnare în sarcina altor persoane.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.