Hotărârea nr. 347/2014

Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii RK “Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 347

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii RK “Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 58.533/2014, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei si a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii RK “Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)”;

              Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii RK “Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)”, după cum urmează:

- valoare totală: - 9.772,2646 mii lei inclusiv TVA (2.200,2172 mii Euro)

- din care C+M:            - 8.417,1332 mii lei inclusiv TVA (1.895,1105 mii Euro)

Notă: Curs 1 Euro = 4,4415 lei

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.