Hotărârea nr. 344/2014

Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare sistem încălzire Grădiniţa nr. 3 B” din municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  344

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Reabilitare sistem încălzire Grădiniţa nr. 3 B” din municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 57.423/2014, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Reabilitare sistem încălzire Grădiniţa nr. 3 Bdin municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Reabilitare sistem încălzire Grădiniţa nr. 3 B” din municipiul Braşov, după cum urmează:

-  Valoare totală:             - 184.176 lei (41.865 Euro )

-  din care C+M:            - 112.653 lei (25.607 Euro )

Notă: Curs Euro = 4,3993 lei din data de 17.06.2014

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.