Hotărârea nr. 343/2014

Aprobarea modificării şi completării H.C.L nr. 178/30.04.2014, prin care au fost aprobate caietul de sarcini şi contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 343

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea modificării şi completării H.C.L nr. 178/30.04.2014, prin care au fost  aprobate caietul de sarcini şi contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu  nr. 57.790/2014, prin care s-a propus aprobarea modificării şi completării caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 30, pct. 6 al Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6, lit. h al Legii                nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile notificării A.N.R.M.A.P publicate în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) sub nr. 191 din 21.05.2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea caietului de sarcini pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 30 aprilie 2014, după cum urmează:

 

I. Art. 11, pct. (10) se va completa şi va avea următorul conţinut :

,,(10) Obiectivele şi suprafeţele unde se vor aplica activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare şi tratamentelor fitosanitare sunt următoarele :

- suprafeţe estimate ale domeniului public şi privat al municipiului de aproximativ 9.365.000 m.p., reprezentând spaţiile verzi, suprafeţe carosabile, trotuare, parcări, cimitire, pieţe, maluri de râuri şi lacuri, curţile unităţilor şi instituţiilor finanţate de la bugetul local ;

- la un număr estimativ de 130 clădiri ale instituţiilor finanţate de la bugetul local, de învăţământ, cultură, sportive şi sanitare cu o suprafaţă de aproximativ 1.500.000 m.p. pentru dezinsecţie şi dezinfecţie, iar pentru activitatea de deratizare aproximativ 600.500 m.p., reprezentând suprafeţele interioare ale clădirilor menţionate ;

- clădiri aparţinând persoanelor fizice şi juridice aproximativ 3736 blocuri - condominii (cu aproximativ 8461 scări) având o suprafaţă de aproximativ 767.820 m.p pentru deratizare şi aproximativ 1.919.550 m.p. pentru dezinsecţie;

- clădiri aparţinând persoanelor juridice aproximativ 9.917 având o suprafaţă de aproximativ 991.700 m.p. pentru deratizare şi aproximativ 2.479.250 m.p. pentru dezinsecţie, în care îşi desfăşoară activitatea un număr de aproximativ 16580 agenţi economici ;

-  pentru tratamente larvicidare lucii de apă, aproximativ 500.000 m.p. ;

- combatere căpuşe, paraziţi, aproximativ 500.000 m.p. ;

- canale ale reţelelor de alimentare cu apă - canalizare- aproximativ - 380.000 m.p., termoficare - aproximativ 220.000 m.p. ;

- pentru dezinfecţia mijloacelor de transport în comun la un număr de aproximativ 242 buc autobuze, cu o suprafaţă de aproximativ 7000 mp ;

- spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere aproximativ 5000 mp ;

- depozitele de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora aproximativ 5000 mp ;

Tratamentele fitosanitare se vor aplica la un număr estimativ de 8800 buc arbori şi la aproximativ 2.500 m.p. de plantaţii de trandafiri, situaţi pe raza municipiului Braşov.

 

Suprafeţele şi cantităţile menţionate sunt estimative, acestea putând suferi modificări şi vor fi predate prin proces verbal la transmiterea graficului de lucrări anuale.”

 

II.  Art. 22 se va modifica şi va avea următorul conţinut :

,,(1) Redevenţa va fi plătită de către concesionar, concedentului, pe toată perioada derulării contractului.

(2) Redevenţa va fi de 5 % din veniturile realizate fără TVA, pentru activităţile care fac obiectul contractului de concesiune. Redevenţa se va achita semestrial, respectiv până la data de 15 iulie pentru serviciile efectuate în primul semestru al anului şi 20 decembrie pentru serviciile efectuate în al doilea semestru al anului. Pentru lucrările efectuate în luna decembrie, regularizarea redevenţei se va efectua până la data de 31 ianuarie a anului următor.

(3) Pentru activităţile prestate terţelor persoane fizice şi/sau juridice, altele decât Municipiul Braşov, concesionarul va achita anual o redevenţă de 5 % din veniturile realizate fără TVA, dar nu mai puţin de 6.000 euro, plătibil în lei la cursul BNR din ziua facturării de către concedent a contravalorii redevenţei.

(4) Stabilirea valorii redevenţei se va face prin depunerea de către concesionar, până la termenele menţionate anterior, a unui centralizator care va conţine documente care justifică toate veniturile realizate din prestarea serviciilor pe raza municipiului Braşov şi care fac obiectul prezentului contract de concesiune.

(5) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la calcularea de majorări de întârziere ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,032 % din valoarea redevenţei neplătite, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

(6) După expirarea perioadei de 5 zile în care concesionarul nu achită redevenţa datorată, concedentul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul de drept fără somaţie, punere în întârziere sau judecată, acesta din urmă neavând nicio obligaţie de nici un fel faţă de concesionar.

(7) Dacă pe parcursul derulării contractului apar mai mult de 5 (cinci) întârzieri privind neplata redevenţei, concedentul are dreptul de a rezilia contractul de concesiune, de drept, fără somaţie, punere în întârziere sau judecată acesta din urmă neavând nicio obligaţie de nici un fel faţă de concesionar.

(8) Redevenţa plătită în condiţiile prezentului contract reprezintă venituri la bugetul local al municipiului Braşov şi se supune prevederilor legale în vigoare.,,

 

III. Art. 23, pct. (1)  se va modifica şi va avea următorul conţinut :

,,Garanţia de bună execuţie a contractului

(1) Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data semnării contractului de concesiune, să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5 % din valoarea contractului fără TVA.”

 

IV. Art. 24, aliniatul 1 se va modifica şi va avea următorul conţinut :

,,Art. 24. Garanţia de participare

Cuantumul garanţiei de participare este de 1 % din valoarea estimată a contractului fără T.V.A. respectiv din suma de 34.452.468,5 lei.,,

 

V. Art. 25. ,,Cuantificarea riscurilor” se va modifica şi va avea următorul conţinut :

 

Nr.

Denumirea riscului

Valoare totală estimată

(lei)

Probabilitatea de producere

a riscului

 

Valoare risc

Alocare la

 concesionar

%

Alocare la

 concesionar

valoare

1.

Indisponibilitatea finanţării

42.721.061

0,083 %

35.458 Lei

100 %

35.458 Lei

2.

Finanţare suplimentară

42.721.061

0,16 %

68.354 Lei

100 %

68.354 Lei

3.

Întreţinere şi

 reparaţii

42.721.061

0,16 %

68.354 Lei

100 %

68.354 Lei

4.

Operare

42.721.061

0,083 %

 

35.458 Lei

100 %

35.458 Lei

5.

Condiţii meteo

 nefavorabile

42.721.061

0,246 %

105.094 Lei

100 %

105.094 Lei

6.

Servicii care nu

corespund din punct de

 vedere calitativ

42.721.061

0,151 %

64.509 Lei

100 %

 

64.509 Lei

 

7.

Reglementarea

42.721.061

0,121 %

51.692 Lei

100 %

51.692 Lei

 

 

 

Rezultatul indică faptul că pentru o valoare estimată a serviciilor în 4 ani de minim 42.721.061 lei inclusiv TVA, riscul asociat concesiunii serviciului se ridică la o valoare de aproximativ 428.919 lei inclusiv TVA, care va fi alocat în totalitate concesionarului”.

 

VI. Art. 29. ,,Criteriul de atribuire,, se va modifica şi va avea următorul conţinut :

„Art. 29. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov, este “preţul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai mică fără TVA, rezultată din anexa nr. 1 la formularul de ofertă.,,

 

VII. Anexa nr. 1 a caietului de sarcini se va completa si va avea următorul conţinut :

”ANEXA NR. 1 OFERTA FINANCIARĂ”

Nr. crt.

 

 

ACTIVITĂŢI ŞI LOCAŢIE

 

 

U.M.

 

Suprafaţa

 

Frec-

venţa/an

Tarif unitar/1 frecvenţă

Lei fără TVA

Valoare

Lei fără TVA

Total /4 ani

Lei fără TVA

 

 

 

1

2

3

4=1x2x3

5=4x4 ani

                   DERATIZARE

1.

Domeniul public şi privat al municipiului - parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, străzi, aliniamente stradale, trotuare, suprafeţe carosabile, pieţe publice şi alte suprafeţe similare;

m.p.

9365000

2

 

 

 

2.

Suprafeţe interioare ale clădirilor unităţilor de învăţământ, sanitare, sportive şi cele de cultură, şi orice alte imobile cu destinaţii similare, finanţate de la bugetul local.

m.p.

600500

2

 

 

 

3.

Suprafeţe ale părţilor comune ale clădirilor tip condominii (casa scării, poduri, subsoluri), asociaţii de proprietari - persoane fizice

m.p.

767820

2

 

 

 

4.

Suprafeţe interioare ale clădirilor deţinute de agenţi economici, persoane juridice, situate pe raza Municipiului Braşov.

 

m.p.

 

991700

2

 

 

 

5.

Cămine aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare 

m.p.

600000

2

 

 

 

                  DEZINSECŢIE

6

 Domeniul public şi privat al municipiului - parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, străzi, aliniamente stradale, trotuare, suprafeţe carosabile, pieţe publice şi alte suprafeţe similare;

 

 

m.p.

9365000

6

 

 

 

7

 Suprafeţe interioare ale clădirilor unităţilor de învăţământ, sanitare, sportive şi cele de cultură, şi orice alte imobile cu destinaţii similare, finanţate de la bugetul local.

 

m.p.

1500000

4

 

 

 

8

Suprafeţe ale părţilor comune ale clădirilor tip condominii (casa scării, poduri subsoluri uscate, umede sau inundate) asociaţii de proprietari - persoane fizice

 

m.p.

1919550

4

 

 

 

9

Suprafeţe interioare ale clădirilor deţinute de agenţi economici, persoane juridice situate pe raza Municipiului Braşov.

 

m.p.

2479250

4

 

 

 

10

Cămine aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare ;

m.p.

600000

4

 

 

 

11.

Tratamente larvicidare lucii de apă.

m.p.

500000

4

 

 

 

12.

Combatere căpuşe, paraziţi

m.p.

500000

6

 

 

 

                     DEZINFECŢIE

13.

Suprafeţe interioare ale clădirilor unităţilor de învăţământ, sanitare, sportive şi cele de cultură, şi orice alte imobile cu destinaţii similare, finanţate de la bugetul local.

 

m.p.

1500000

4

 

 

 

14.

Spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere;

m.p.

5000

30

 

 

 

15.

Depozitele de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora.

m.p.

5000

4

 

 

 

16.

Mijloace de transport în comun.

m.p.

7000

4

 

 

 

17.

Locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

m.p.

300000

4

 

 

 

             TRATAMENTE FITOSANITARE ARBORI

18.

Arborii din aliniamentele stradale, din parcuri şi scuaruri, zone verzi şi alte zone din municipiu.

 

Buc.

8800

5

 

 

 

             TRATAMENTE FITOSANITARE TRANDAFIRI

19.

Plantaţii de arbuşti, trandafiri, etc

m.p.

2500

5

 

 

 

                 Valoare Totală fără T.V.A.

 

 

 

 

 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea şi completarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L nr. 178/2014, după cum urmează :

 

I. Art.15 se completează şi va avea următorul conţinut 

(1) Valoarea contractului pe patru ani se constituie din alocaţia bugetară şi din veniturile realizate de la terţe persoane fizice şi/sau juridice, altele decât Municipiul Braşov.

(2) Tarifele practicate vor fi cele prezentate în oferta declarată câştigătoare şi aprobate prin hotărâre a  Consiliului Local. 

(3) Valoarea estimată a contractului pe anul 2014  este de _____ lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de _______lei .

 (4) Tarifele sunt cele din anexa nr......, parte integrantă din prezentul contract.,,

 

II. ,,CAPITOLUL VII NIVELUL REDEVENŢEI ŞI ALTE OBLIGAŢII,, se completează şi va avea următorul conţinut:

,,Art. 17 (1) Redevenţa va fi plătită de către concesionar, concedentului pe toată perioada derulării contractului.

(2) Redevenţa este de 5 % din veniturile realizate fără TVA, pentru activităţile care fac obiectul contractului de concesiune prestate şi facturate către toţi utilizatorii de pe raza municipiului Braşov .

(3) Pentru activităţile prestate terţelor persoane fizice şi/sau juridice, altele decât Municipiul Braşov, concesionarul va achita anual o redevenţă de 5 % din veniturile realizate fără TVA, dar nu mai puţin de 6.000 euro, plătibil în lei la cursul BNR din ziua facturării de către concedent a contravalorii redevenţei.

(4) Redevenţa se va achita semestrial, respectiv până la data de 15 iulie pentru serviciile efectuate în primul semestru al anului şi 20 decembrie pentru serviciile efectuate în al doilea semestru al anului. Pentru lucrările efectuate în luna decembrie, regularizarea redevenţei se va efectua până la data de 31 ianuarie a anului următor.

(5)  Stabilirea valorii redevenţei se va face prin depunerea de către concesionar, până la termenele menţionate anterior, a unui centralizator care va conţine documente care justifică toate veniturile realizate din prestarea serviciilor pe raza municipiului Braşov şi care fac obiectul prezentului contract de concesiune.

(6) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la calcularea de penalităţi de întârziere de 0,032 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, calculată potrivit art. 3 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin <LLNK 12012    43 10 201   0 17>Legea nr. 43/2012, coroborat cu Circulara nr.1/2014.

Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru si se modifica în funcţie de reglementările din domeniul bancar.

(7) După expirarea perioadei de 5 zile în care concesionarul nu achită redevenţa datorată, concedentul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul de drept, fără somaţie, punere în întârziere sau judecată.

(8) Dacă pe parcursul derulării contractului apar mai mult de 5 (cinci) întârzieri privind neplata redevenţei, concedentul are dreptul de a rezilia contractul de concesiune de drept, fără somaţie punere în întârziere sau judecată.

(9) Redevenţa plătită în condiţiile prezentului contract reprezintă venituri la bugetul local al municipiului Braşov şi se supune prevederilor legale în vigoare şi se va face în contul Municipiului RO92TREZ13121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Braşov.

(10) Serviciul Amenajare Zone de Agrement din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, în baza centralizatorului care va conţine documente care justifică toate veniturile realizate din prestarea serviciilor pe raza municipiului Braşov, va stabili şi comunica semestrial Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Braşov valoarea redevenţei aferentă semestrului anterior. Direcţia Economică, în baza comunicării primite, va emite factura către concesionar şi va urmări încasarea redevenţei la termenele stipulate la art. 17 (4).

 

 

(11) În cazul în care, pe perioada derulării prezentului contract, concedentul va deveni plătitor de T.V.A, concesionarul are obligaţia să achite pe lângă redevenţa stabilită iniţial şi cota TVA aferentă redevenţei.,,

 

III.  Art. 18, pct. (1) se completează şi va avea următorul conţinut :

,,Art. 18 (1) Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data semnării contractului de concesiune, să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de  5 % din valoarea  contractului fără TVA (2,5 % din valoarea contractului fără TVA dacă concesionarul face dovada că se încadrează în prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare).,,

  

 IV.  Art. 19, pct. (2) se completează şi va avea următorul conţinut :

,,(2) Riscul de exploatare a serviciului se ridică la o valoare de aproximativ 428.919 lei inclusiv TVA, care va fi alocat în totalitate concesionarului, conform prevederilor Cap. VIII, art 25, din caietul de sarcini.,,

 

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 178 din 30 aprilie 2014, privind aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de delegare prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, rămân neschimbate.

 

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 30 aprilie 2014, prin care au fost aprobate caietul de sarcini şi contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Braşov, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  178 din data de  30 aprilie 2014

Republicată conform H.C.L. nr. 343 din data de 11 iulie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii prin  concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 37.077/2014, prin care s-a propus aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov;

Văzând prevederile art. 30. pct. 6 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 lit. h din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă caietul de sarcini pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

              Art. 2. Se aprobă contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.