Hotărârea nr. 342/2014

Aprobarea modificării şi completării H.C.L nr. 177 din 30.04.2014, prin care s-a aprobat Studiul de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  342

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea modificării şi completării H.C.L nr. 177 din 30.04.2014, prin care s-a aprobat Studiul de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare  pe raza  Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 57.770/2014, prin care s-a propus aprobarea modificării şi completării Studiului de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Braşov, aprobat prin H.C.L nr. 177 din 30.04.2014;

Având în vedere prevederile art. 2, pct. 3, lit l din Legea nr. 101/2006 a Serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 31, alin 2 din Legea  nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 8, alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute de O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile notificării nr. 191 din 21.05.2014, publicată în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) a Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L nr. 177 din 30.04.2014, prin care s-a aprobat Studiul de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Braşov, după cum urmează:

 I. Cap. IV ,,Fezabilitatea economică,, aliniatul 5 se completează şi va avea următorul conţinut :

,,Serviciile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare sunt activităţi complexe, obligatoriu a se executa unitar, într-o perioadă scurtă de timp, cu parcurgerea obligatorie a etapelor recomandate de instituţiile abilitate în domeniu, concomitent la toţi utilizatorii din municipiul Braşov (domeniul public şi privat al municipiului, asociaţii de proprietari - locatari, instituţii publice, unităţi de învăţământ, agenţi economici, etc) şi pe următoarele suprafeţe:

- suprafeţe estimate ale domeniului public şi privat al municipiului de aproximativ 9.365.000 m.p., reprezentând spaţiile verzi, suprafeţe carosabile, trotuare, parcări, cimitire, pieţe, maluri de râuri şi lacuri, curţile unităţilor şi instituţiilor finanţate de la bugetul local ;

- la un număr estimativ de 130 clădiri ale instituţiilor finanţate de la bugetul local, de învăţământ, cultură, sportive şi sanitare cu o suprafaţă de aproximativ 1.500.000 m.p. pentru dezinsecţie şi dezinfecţie, iar pentru activitatea de deratizare aproximativ 600.500 m.p., reprezentând suprafeţele interioare ale clădirilor menţionate;

- clădiri aparţinând persoanelor fizice şi juridice aproximativ 3736 blocuri - condominii (cu aproximativ 8461 scări) având o suprafaţă de aproximativ 767.820 m.p. pentru deratizare şi aproximativ 1.919.550 m.p. pentru dezinsecţie;

            - clădiri aparţinând persoanelor juridice aproximativ 9.917 având o suprafaţă de aproximativ 991.700 m.p. pentru deratizare şi aproximativ 2.479.250 m.p. pentru dezinsecţie, în care îşi desfăşoară activitatea un număr de aproximativ 16580 agenţi economici;

-  pentru tratamente larvicidare lucii de apă, aproximativ 500.000 m.p. ;

- combatere căpuşe, paraziţi, aproximativ 500.000 m.p. ;

- canale ale reţelelor de alimentare cu apă - canalizare- aproximativ - 380.000 m.p., termoficare - aproximativ 220.000 m.p. ;

- pentru dezinfecţia mijloacelor de transport în comun la un număr de aproximativ 242 buc autobuze, cu o suprafaţă de aproximativ 7000 m.p. ;

- spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere aproximativ 5000 m.p.;

- depozitele de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora aproximativ 5000 m.p.;

Tratamentele fitosanitare se vor aplica la un număr estimativ de 8800 buc arbori şi la aproximativ 2.500 m.p. de plantaţii de trandafiri, situaţi pe raza municipiului Braşov.

Suprafeţele şi cantităţile menţionate sunt estimative, acestea putând suferi modificări şi vor fi predate prin proces verbal la transmiterea graficului de lucrări anuale.,,

 

II. Cap. V ,,Fezabilitatea financiară a concesiunii,, aliniatul 2 se completează şi va avea următorul conţinut :

,,Valoarea estimată a contractului pe 4 ani, având ca obiect prestarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi a tratamentelor fitosanitare în municipiul Braşov, este de aproximativ 42.721.061 lei cu TVA, respectiv 34.452.468,5 lei fără TVA, sumă care se compune din :

- 31.037.611 lei cu TVA (25.030.331,5 lei fără TVA) contravaloarea lucrărilor executate pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov, decontate de la bugetul local;

- 11.683.450 lei cu TVA (9.422.137 lei fără TVA) reprezentând valoarea prestaţiilor operatorului efectuate către terţe persoane fizice şi/sau juridice, altele decât Municipiul Braşov.

Operatorul va achita o redevenţă de 5 % din veniturile, fără T.V.A. realizate din activităţile ce fac obiectul contractului de concesiune, prestate şi facturate către toţi utilizatorii de pe raza municipiului Braşov.

Pentru activităţile prestate terţelor persoane fizice şi/sau juridice, altele decât Municipiul Braşov, concesionarul va achita anual o redevenţă de 5 % din veniturile realizate fără T.V.A., dar nu mai puţin de 6.000 Euro, plătibil în lei la cursul B.N.R. din ziua facturării de către concedent a contravalorii redevenţei”

 

III. La Cap. VI. ,,MATRICEA PRELIMINARĂ DE REPARTIŢIE A RISCURILOR DE PROIECT,, se completează tabelul şi nota privind ,,Cuantificarea financiară a riscurilor,, şi va avea următorul conţinut:

 

Nr.

Denumirea riscului

Valoare totala estimată(lei)

Probabilitatea de producere a

riscului

Valoare

risc

Alocare la

concesionar

%

Alocare la

concesionar

valoare

1.

Indisponibilitatea finanţării

42.721.061

0,083 %

35.458 Lei

100 %

35.458 Lei

2.

Finanţare suplimentară

42.721.061

0,16 %

68.354 Lei

100 %

68.354 Lei

3.

Întreţinere şi

 reparaţii

42.721.061

0,16 %

68.354 Lei

100 %

68.354 Lei

4.

Operare

42.721.061

0,083 %

35.458 Lei

100 %

35.458 Lei

5.

Condiţii meteo nefavorabile

42.721.061

0,246 %

105.094 Lei

100 %

105.094 Lei

6.

Servicii care nu corespund din punct de vedere calitativ

42.721.061

0,151 %

64.509 Lei

100 %

64.509 Lei

7.

Reglementarea

42.721.061

0,121 %

51.692 Lei

100 %

51.692 Lei

 

Notă:

Rezultatul indică faptul că pentru o valoare estimată a serviciilor în 4 ani de minim 42.721.061 lei inclusiv TVA, riscul asociat concesiunii serviciului se ridică la o valoare de aproximativ 428.919 lei inclusiv TVA, care va fi alocat în totalitate concesionarului.

 

               IV. Concluzii - ultimul aliniat se completează şi va avea următorul conţinut:

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementare a proiectelor de concesiune de lucrări şi servicii în România, colectivul de coordonare şi supervizare desemnat în vederea delegării gestiunii prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi a tratamentelor fitosanitare în municipiul Braşov, stabileşte ca procedura de atribuire licitaţie deschisă - criteriul de atribuire fiind “preţul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai mică fără TVA .

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 177 din 30 aprilie 2014, prin care s-a aprobat Studiul de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Braşov, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 30 aprilie 2014, prin care s-a aprobat Studiul de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Braşov astfel modificat şi completat, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 177 din data de 30 aprilie 2014

Republicată conform H.C.L. nr.  342 din data de 11 iulie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Studiului de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin  concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente  fitosanitare pe raza Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 aprilie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 37.058/2014, prin care s-a propus aprobarea Studiului de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Braşov;

Văzând prevederile art. 2, pct. 3, lit. i din Legea nr. 101/2006, a Serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 31, alin. 2 din Legea nr. 51/2006, a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 8, alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 71/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Braşov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.