Hotărârea nr. 341/2014

Desfăşurarea la Braşov, în perioada 07 - 15 noiembrie 2014, a Festivalului de Dramaturgie Contemporană - ediţia XXV.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  341

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: desfăşurarea la Braşov, în perioada 07 - 15 noiembrie 2014, a Festivalului de Dramaturgie Contemporană - ediţia XXV;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 49.064 din 05.06.2014, prin care s-a propus desfăşurarea la Braşov, în perioada 07 - 15 noiembrie 2014, a Festivalului de Dramaturgie Contemporană, ediţia XXV;

Având în vedere adresa Teatrului “SICĂ ALEXANDRESCU”, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 47.920 din 02.06.2014, prin care se solicită sprijin financiar pentru organizarea Festivalului de Dramaturgie Contemporană, ediţia XXV;

În conformitate cu prevederile art. 1, pct. 13 din Legea nr. 353 din 03.12.2007 pentru aprobarea O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic şi art. 1 din H.C.L. nr. 19 din 30.01.2012 privind aprobarea metodologiei de alocare a subvenţiei pentru instituţiile de spectacole şi concerte din Municipiul Braşov, precum şi prevederile art. 5, alin. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, pct. 4 şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă desfăşurarea la Braşov, în perioada 07 - 15 noiembrie 2014, a Festivalului de Dramaturgie Contemporană, ediţia a XXV-a, organizat de Teatrul “SICĂ ALEXANDRESCU”.

 

Art. 2. Cheltuielile totale în sumă de 310.000 lei necesare organizării festivalului se finanţează din veniturile proprii ale Teatrului “SICĂ ALEXANDRESCU” în sumă de 130.000 lei şi din subvenţie locală din bugetul Municipiului Braşov în sumă de 180.000 lei.

 

Art. 3. La finalizarea evenimentului Teatrul “SICĂ ALEXANDRESCU” va depune finanţatorului un memoriu privind desfăşurarea festivalului precum şi justificarea modului de utilizare a subvenţiei alocate.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul “SICĂ ALEXANDRESCU” va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.