Hotărârea nr. 340/2014

Definirea conceptului Braşov - Capitala Culturală Europeană 2021.

 

HOTĂRÂREA Nr. 340

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: definirea conceptului Braşov - Capitala Culturală Europeană 2021;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 56.803/2.07.2014, prin care se defineşte conceptul Braşov -  Capitala Culturală Europeană şi calendarul activităţilor premergătoare depunerii candidaturii;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a , pct. 4, alin. 7 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă conceptul „Braşov - Capitala Culturală Europeană 2021”.

 

 

Art. 2. Se aprobă calendarul activităţilor ce urmează a fi derulate, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.