Hotărârea nr. 34/2014

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, deţinut de ZACKER ARNOLD-MIHAIL.

 

HOTĂRÂREA Nr.  34

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, deţinut de ZACKER ARNOLD-MIHAIL;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 2.669/2014, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, deţinut de ZACKER ARNOLD-MIHAIL;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 650/36 din 16.12.2013, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune  pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, după cum urmează:

- Apartamentul nr. 13, înscris în C.F. nr. 124098-C1-U13 Braşov, nr. cad. 11469-C1-U13, nr. top. 5407/1/III,

- Pivniţa U1, înscrisă în C.F. nr. 124098-C1-U1 Braşov, nr. cad. 11469-C1-U1, nr. top. 5407/1/I,

- Pivniţa U2, înscrisă în C.F. nr. 124098-C1-U2 Braşov, nr. cad. 11469-C1-U2, nr. top. 5407/3/I,

- Pivniţa U3, înscrisă în C.F. nr. 124098-C1-U3 Braşov, nr.cad.11469-C1-U3, nr.top 5407/6/I,

- Pivniţa U7, înscrisă în C.F. nr. 124098-C1-U7 Braşov, nr. cad. 11469-C1-U7, nr. top. 5407/8/I, deţinut de ZACKER ARNOLD-MIHAIL.