Hotărârea nr. 339/2014

Modificarea H.C.L. nr. 146 din 17.04.2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  339

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 146 din 17.04.2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare, înregistrate cu nr. 55.090/2014, prin care s-a propus aprobarea modificării Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 146 din 17.04.2013, republicată, privind statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii - cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale O.U.G. nr. 103 din 15.11.2013, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 17 aprilie 2013, republicată, privind statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 17 aprilie 2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 146 din data de  17 aprilie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 297/2013; H.C.L. nr. 483/2013 şi

conform H.C.L. nr. 339 din data de 11 iulie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare, înregistrate cu nr. 28.027/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii - cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; ale Legii nr. 285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; ale Legii nr. 283/2011, privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2011, pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; ale O.U.G nr. 19 din 16.05.2012, privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, precum şi ale O.U.G. nr. 84/2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, conform Anexei nr. 1.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, conform Anexei nr. 2.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.