Hotărârea nr. 338/2014

Mandatarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov să reprezinte Municipiul Braşov în litigiile izvorâte din contractele privind administrarea bazelorsportive aparţinând Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  338

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: mandatarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov să reprezinte Municipiul Braşov în litigiile izvorâte din contractele privind administrarea bazelorsportive aparţinând Municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, înregistrate cu nr. 58.062/2014, prin care se propune mandatarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov să reprezinte în instanţă în condiţiile legii, interesele Municipiului Braşov, ale Consiliului Local, ale Primarului şi ale Primăriei Municipiului Braşov la instanţele de judecată de toate gradele, în litigiile izvorâte din contractele privind administrarea bazelor sportive aparţinând Municipiului Braşov, precum şi în orice alt litigiu care decurge din administrarea bazelor sportive;

Având în vedere prevederile art. 2009 şi următoarele din Codul Civil - Legea nr. 287/2009, republicată, precum şi în baza dispoziţiilor art. 80 şi următoarele din Codul de Procedură Civilă - Legea nr. 134/2010 republicată şi ţinând cont de H.C.L. nr. 112/2007 privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, republicată, H.C.L. nr. 200/2013, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se împuterniceşte Direcţia Sport şi Tineret Braşov cu sediul în Municipiul Braşov,          B-dul Gării nr. 21, să reprezinte cu titlu gratuit interesele Municipiului Braşov, ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, ale Primarului şi ale Primăriei Municipiului Braşov, în litigiile izvorâte din contractele privind administrarea bazelor sportive aparţinând Municipiului Braşov, precum şi în orice alt litigiu care decurge din administrarea bazelor sportive.

 

Art. 2. Prezenta împuternicire priveşte litigiile izvorâte din contractele de prestări servicii, închiriere şi altele, precum şi orice alt litigiu care decurge din administrarea bazelor sportive.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Direcţia Sport şi Tineret Braşov cu sediul în Municipiul Braşov,         B-dul Gării nr. 21, ca în numele şi pentru Municipiul Braşov, Consiliul Local al Municipiului Braşov, Primarul şi Primăria Municipiului Braşov, în condiţiile legii să renunţe la judecată sau la dreptul dedus judecăţii, să achieseze la hotărârea pronunţată, să încheie tranzacţii precum şi orice alte acte procedurale de dispoziţie fără a leza sau prejudicia interesele autorităţilor anterior menţionate, în litigiile izvorâte din contractele privind administrarea bazelor sportive aparţinând Municipiului Braşov, precum şi orice alt litigiu care decurge din administrarea bazelor sportive.

 

Art. 4. Prezentul mandat se acordă pe o perioadă de 5 ani putând fi prelungit de Consiliul Local al Municipiului Braşov prin hotărâre, în condiţiile legii.

 

Art. 5. Împuternicirea acordată în condiţiile prezentei hotărâri va face obiectul unui contract de mandat încheiat în formă autentică.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Sport şi Tineret Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.