Hotărârea nr. 336/2014

Modificarea H.C.L. nr. 200/2013, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  336

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 200/2013, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, înregistrate cu nr. 58.082/2014, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la modificarea H.C.L. nr. 200/2013, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; Legea nr. 3/2003, pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 69/2000 - Legea Educaţiei Fizice şi Sportului, cu modificările ulterioare; H.G. nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 5, pct. 6 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 31 mai 2013, după cum urmează:

1. Se aprobă modificarea art. 12, pct. 4 „Serviciul Sala Sporturilor şi Bazinul Olimpic”, în sensul includerii unor noi alineate care vor avea următorul conţinut:

„a. Sala Sporturilor D. P. Colibaşi Braşov şi Bazinul Olimpic de Înot Braşov sunt baze sportive ce găzduiesc desfăşurarea activităţilor sportive, educative şi de agrement. Beneficiari ai acestor activităţi sunt persoanele fizice şi juridice care au dreptul de acces şi utilizare în baza unui contract, abonament, bilet, etc.

b. Activitatea în bazele sportive se va desfăşura în baza unor programe de funcţionare, alocându-se ore pentru diferite activităţi, în raport de ordinea de priorităţi, respectiv:

- activitate sportivă de performanţă;

- activitate educativă, de iniţiere;

- activitate de agrement;

Competiţiile, programul de pregătire al sportivilor din cluburile sportive în care Municipiul Braşov este acţionar au prioritate faţă de celelalte activităţi desfăşurare pe bazele sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

c. Programul bazelor sportive va fi  stabilit având ca prioritate solicitările cluburilor sportive în care Municipiul Braşov este acţionar.

d. Condiţiile de utilizare, drepturile şi obligaţiile personalului de deservire al bazei sportive precum şi ale beneficiarilor care utilizează baza sportivă vor fi prevăzute în regulamentul privind accesul şi utilizarea fiecărei bazei sportive în parte.

  

2. Se aprobă modificarea art. 12, pct. 4 „Serviciul Patinoar Olimpic şi Minibaza Tractorul”, în sensul includerii unui nou alineat care va avea următorul conţinut:

„a. Patinoarul Olimpic Braşov şi Minibaza Tractorul sunt baze sportive ce găzduiesc desfăşurarea activităţilor sportive, educative şi de agrement. Beneficiari ai acestor activităţi sunt persoanele fizice şi juridice care au dreptul de acces şi utilizare în baza unui contract, abonament, bilet, etc.

b. Activitatea în bazele sportive se va desfăşura în baza unor programe de funcţionare, alocându-se ore pentru diferite activităţi, în raport de ordinea de priorităţi, respectiv:

- activitate sportivă de performanţă;

- activitate educativă, de iniţiere;

- activitate de agrement;

Competiţiile, programul de pregătire al sportivilor din cluburile sportive în care Municipiul Braşov este acţionar au prioritate faţă de celelalte activităţi desfăşurare pe bazele sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

c. Programul bazelor sportive va fi stabilit având ca prioritate solicitările cluburilor sportive în care Municipiul Braşov este acţionar.

d. Condiţiile de utilizare, drepturile şi obligaţiile personalului de deservire al bazei sportive precum şi ale beneficiarilor care utilizează baza sportivă vor fi prevăzute în regulamentul privind accesul şi utilizarea fiecărei bazei sportive în parte.

 

3. Se aprobă completarea art. 12 cu un nou punct „8” care va avea următorul conţinut:

„8. Compartimentul Stadion Metrom şi Carpaţi

Misiune: asigură administrarea şi desfăşurarea activităţii la Stadionul Metrom Braşov şi Stadion Carpaţi Braşov.

„a. Stadionul Carpaţi Braşov şi Stadionul Metrom Braşov sunt baze sportive ce găzduiesc desfăşurarea activităţilor sportive, educative şi de agrement. Beneficiari ai acestor activităţi sunt persoanele fizice şi juridice care au dreptul de acces şi utilizare în baza unui contract, abonament, bilet, etc.

b. Activitatea în bazele sportive se va desfăşura în baza unor programe de funcţionare, alocându-se ore pentru diferite activităţi, în raport de ordinea de priorităţi, respectiv:

- activitate sportivă de performanţă;

- activitate educativă, de iniţiere;

- activitate de agrement;

Competiţiile, programul de pregătire al sportivilor din cluburile sportive în care Municipiul Braşov este acţionar au prioritate faţă de celelalte activităţi desfăşurare pe bazele sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

c. Programul bazelor sportive va fi  stabilit având ca prioritate solicitările cluburilor sportive în care Municipiul Braşov este acţionar.

d. Condiţiile de utilizare, drepturile şi obligaţiile personalului de deservire al bazei sportive precum şi ale beneficiarilor care utilizează baza sportivă vor fi prevăzute în regulamentul privind accesul şi utilizarea fiecărei bazei sportive în parte.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local Braşov nr. 200 din 31 mai 2013, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Sport şi Tineret Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

  

HOTĂRÂREA Nr.   200   din data de  31 mai 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 336 din data de 11 iulie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, înregistrate cu nr. 37.543/2013, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; Legea nr. 3/2003, pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 69/2000, Legea Educaţiei Fizice şi Sportului, cu modificările ulterioare; H.G. nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; Legea tinerilor            nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 5, pct. 6 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă „Regulamentul de Organizare şi Funcţionare” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 499 din 13 august 2010, se revocă.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Sport şi Tineret Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.