Hotărârea nr. 335/2014

Modificarea H.C.L. nr. 302/2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  335

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 302/2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, înregistrate cu nr. 58.092/2014, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local. nr. 302/2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 112/2007 privind înfiinţarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, republicată; H.C.L. nr. 200/2013 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov; Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată; Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 5, pct. 6 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 302 din 15 iulie 2013, după cum urmează:

1. în cadrul Serviciului Patinoar Olimpic şi Minibaza Tractorul se înfiinţează un post de inspector de specialitate.

2. în cadrul Serviciului Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic se înfiinţează 1 post de administrator şi 2 posturi de instructor sportiv.

3. în cadrul Serviciului Financiar Contabil şi Resurse Umane se înfiinţează un post de casier.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local. nr. 302 din 15 iulie 2013, după cum urmează:

1. postul de consilier juridic, grad profesional SI se transformă în consilier juridic, grad profesional SIA.

2. 2 posturi de inspector de specialitate, grad profesional SI se transformă în inspector de specialitate, grad profesional SIA.

3.se completează statul de funcţii astfel:

- 1 post inspector de specialitate, nivel studii S, grad profesional I.

- 2 posturi instructor sportiv, nivel studii M, treaptă profesională II.

- 1 post administrator, nivel studii M, treapta profesională I.

- 1 post casier, nivel studii M, treapta profesională I.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 302 din 15 iulie 2013 rămân nemodificate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 302 din 15 iulie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Sport şi Tineret Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   302  din data de  15  iulie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 335 din data de 11 iulie 2014

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov,

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 iulie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, înregistrate cu nr. 50.483/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

În baza prevederilor H.C.L. nr. 112/2007, privind înfiinţarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, republicată, H.C.L. nr. 200/2013 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov; Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând şi prevederile O.U.G. nr. 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea guvernului ori a ministerelor;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a şi d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 5 şi 6 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Sport şi Tineret Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.