Hotărârea nr. 334/2014

Modificarea H.C.L. nr. 109/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  334

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 109/2013, privind aprobarea Organigramei şi a  Statului de funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Grădinii Zoologice Braşov, înregistrate cu nr. 58.073/2014, prin care s-a propus modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov;

Având la bază prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 29 martie 2013 privind Organigrama Grădinii Zoologice Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 29 martie 2013 privind Statul de funcţii al Grădinii Zoologice Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 29 martie 2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Grădina Zoologică Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  109 din data de  29  martie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 299 din 15 iulie 2013 şi conform

H.C.L. nr. 334 din data de 11 iulie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Grădina Zoologică  Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Grădinii Zoologice Braşov, înregistrate cu nr. 20.850/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Grădina Zoologică Braşov;

Având la bază prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; ale O.U.G. nr. 84/2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Grădinii Zoologice Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Grădinii Zoologice Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Grădina Zoologică Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.