Hotărârea nr. 333/2014

Modificarea H.C.L. nr. 301/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe.

 

HOTĂRÂREA Nr. 333

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 301/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov, înregistrate cu nr. 56.908/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 301/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe;

Având în vedere prevederile art. 40, alin. 1, lit. a din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Administrare Pieţe aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 301 din 15 iulie 2013, în sensul suplimentării acestuia cu 5 posturi casier wc public.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local  nr. 301 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe, rămân nemodificate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 301 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  301 din data de  15  iulie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 333 din data de 11 iulie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 iulie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Administrare Pieţe, înregistrate cu nr. 50.309/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov;

În baza prevederilor O.U.G. nr. 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea guvernului ori a ministerelor; precum şi prevederile art. 40, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.