Hotărârea nr. 331/2014

Modificarea H.C.L. nr. 51/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  331

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 51/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, înregistrate cu nr. 56.996/2014, prin care s-a propus modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, valabile pe anul 2014;

În baza Legii nr. 263/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, modificată şi completată prin Legea nr. 272/2009, ale Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, ale Legii nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, O.U.G. nr. 103 din 15.11.2013, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Având în vedere H.C.L. nr. nr. 459/2002 de înfiinţare a Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, republicată şi H.C.L. nr. 51/2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi a Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, republicată,

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobã modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 51 din 28 februarie 2013, republicată, conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28 februarie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 51  din data de  28 februarie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 318/2013; H.C.L. nr. 326/2013; H.C.L. nr. 10/2014

 şi conform H.C.L. nr.  331 din 11 iulie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe valabile pe anul 2013;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, înregistrate cu nr. 13.666/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe valabile pe anul 2013;

Având la bază Legea nr. 263/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 1252 din 12 decembrie 2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

Având în vedere H.C.L. nr. 289/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare Creşe şi H.C.L. nr. 10/2012, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe pe anul 2012;

Ţinând cont de prevederile Legii-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, O.U.G. nr. 84/2012, privind stabilirea salariului personalului din sectorul bugetar în anul 2013; Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale              nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public de Administrare Creşe, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                 Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.