Hotărârea nr. 330/2014

Mandatarea Direcţiei Fiscale Braşov să reprezinte Municipiul Braşov în litigiile izvorâte din contractele privind administrarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat.

 

HOTĂRÂREA Nr.  330

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: mandatarea Direcţiei Fiscale Braşov să reprezinte Municipiul Braşov în litigiile izvorâte din contractele privind administrarea bunurilor aparţinând  domeniului public şi privat;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 56.906/2014, prin care se propune mandatarea Direcţiei Fiscale Braşov să reprezinte în instanţă în condiţiile legii, interesele Municipiului Braşov, ale Consiliului Local, ale Primarului şi ale Primăriei Municipiului Braşov la instanţele de judecată de toate gradele, în litigiile izvorâte din contractele privind administrarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Braşov precum şi în cauzele care au ca obiect procedura insolvenţei;

Având în vedere prevederile art. 2009 şi următoarele din Codul Civil - Legea nr. 287/2009, republicată, precum şi în baza dispoziţiilor art. 80 şi următoarele din Codul de Procedură Civilă - Legea nr. 134/2010, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se împuterniceşte Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în Municipiul Braşov,                   str. Dorobanţilor nr. 4, să reprezinte cu titlu gratuit interesele Municipiului Braşov, ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, ale Primarului şi ale Primăriei Municipiului Braşov, în litigiile izvorâte din contractele privind administrarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Braşov, precum şi în cauzele care au ca obiect procedura insolvenţei.

 

Art. 2. Prezenta împuternicire priveşte litigiile izvorâte din contractele de concesiune, închiriere, asociere în participaţiune şi altele, precum şi cauzele care au ca obiect procedura insolvenţei.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în Municipiul Braşov,                      str Dorobanţilor nr. 4, ca în numele şi pentru Municipiul Braşov, Consiliul Local al Municipiului Braşov, Primarul şi Primăria Municipiului Braşov, în condiţiile legii să renunţe la judecată sau la dreptul dedus judecăţii, să achieseze la hotărârea pronunţată, să încheie tranzacţii precum şi orice alte acte procedurale de dispoziţie fără a leza sau prejudicia interesele autorităţilor anterior menţionate, în litigiile izvorâte din contractele privind administrarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Braşov, precum şi în cauzele care au ca obiect procedura insolvenţei.

 

Art. 4. Prezentul mandat se acordă pe o perioadă de 5 ani putând fi prelungit de Consiliul Local al Municipiului Braşov prin hotărâre în condiţiile legii.

 

Art. 5. Împuternicirea acordată în condiţiile prezentei hotărâri va face obiectul unui contract de mandat încheiat în formă autentică.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.