Hotărârea nr. 33/2014

Concesionarea terenului situat în Braşov, str. 1 Decembrie 1918 nr. 18, în vederea realizării unui acces din exterior, către RUS ANETA, RUS BOGDAN BENIAMIN şi RUS BOGDAN.

 

HOTĂRÂREA Nr.  33

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: concesionarea terenului situat în Braşov, str. 1 Decembrie 1918 nr. 18,  în vederea realizării unui acces din exterior, către RUS ANETA, RUS BOGDAN BENIAMIN şi RUS BOGDAN;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 3.137/2014, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. 1 Decembrie 1918 nr. 18, în vederea realizării unui acces din exterior, către RUS ANETA, RUS BOGDAN BENIAMIN şi RUS BOGDAN;

Văzând cererea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 1848/2014, C.U. nr. 1077/2013 şi H.C.L. nr. 523/2013, privind dezlipirea terenului situat în Braşov, str. 1 Decembrie 1918 nr. 18;

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi prevederile H.C.L. nr. 395/2008, privind stabilirea preţului terenurilor ce vor fi concesionate în vederea realizării de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă de la parterul imobilelor;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Braşov, str. 1 Decembrie 1918 nr. 18, identificat prin C.F. nr. 132142 Braşov, nr. cad. 132142, are o suprafaţă de 4 m.p., către Rus Aneta, Rus Bogdan Beniamin şi Rus Bogdan.

 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 156 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 6,24 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 

Art. 4. Destinaţia terenului este de realizare a unui acces din exterior la imobilul situat în Braşov, str. 1 Decembrie 1918 nr. 18, bl. 502 A, ap. 3, identificat prin C.F. nr. 131270-C1-U3 Braşov, cu nr. top. 9367/1/1/3/3, conform C.U. nr. 1077/2013.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.