Hotărârea nr. 329/2014

Modificarea H.C.L. nr. 93/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  329

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 93/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 56.922/2014, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 93/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, actualizată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Braşov, conform Anexei I, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Fiscale Braşov, conform Anexei II, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 29 martie 2013, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 93  din data de  29 martie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 298/2013; H.C.L. nr. 486/2013

şi conform H.C.L. nr. 329 din 11 iulie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale  Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 20.914/2013, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, actualizată;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Fiscale Braşov, conform Anexei I, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Fiscale Braşov, conform Anexei II, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.