Hotărârea nr. 328/2014

Premierea poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov, membrii asociaţiei sportive ”Urşii Fioroşi”, pentru rezultatele notabile obţinute prin participarea la ”Cupa Poliţiei Naţionale” ediţia 2014, disciplinele şah şi fotbal.

 

HOTĂRÂREA Nr.  328

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: premierea poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov, membrii asociaţiei sportive ”Urşii Fioroşi”, pentru rezultatele notabile obţinute  prin participarea la ”Cupa Poliţiei Naţionale” ediţia 2014, disciplinele şah şi fotbal;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 57.950/2014, prin care s-a propus aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local. privind premierea poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov, membrii asociaţiei sportive ”Urşii Fioroşi”, pentru rezultatele notabile obţinute prin participarea la ”Cupa Poliţiei Naţionale” ediţia 2014, disciplinele şah şi fotbal;

Având în vedere prevederile art. 3 , alin. (1) din Legea nr. 69/2000 a Educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi avizul secretarului Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 4, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 6 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă premierea performanţelor obţinute de poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov membrii ai asociaţiei sportive ”Urşii Fioroşi”, pentru rezultatele notabile obţinute prin participarea la ”Cupa Poliţiei Naţionale” ediţia 2014, disciplinele şah şi fotbal.

 

 

Art. 2. Se aprobă repartizarea premiilor conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2014 a sumei de 12.750 lei necesară premierii prevăzute la art. 1.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.