Hotărârea nr. 327/2014

Modificarea H.C.L. nr. 106/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  327

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 106/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 57.953/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 106/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice; H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;

Văzând avizul ANFP şi avizul Comisiei Locale de Ordine Publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Poliţiei Locale Braşov aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 29 martie 2013, conform anexei nr. 1.

 

 

                Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 29 martie 2013, conform anexei nr. 2.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 29 martie 2013, astfel modificată, va fi republicată, conform anexelor 1 şi 2.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 106  din data de  29 martie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 193/2013, H.C.L. nr. 596/2013 şi conform

H.C.L. nr.  327 din 11 iulie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 19.838/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010; H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale; Legea nr. 188/1999, republicată şi modificată, privind Statutul funcţionarilor publici; Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată; Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice;

Luând în considerare avizul favorabil al A.N.F.P. şi avizul Comisiei Locale de Ordine Publică;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 7 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale Braşov, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Braşov, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data de 1 mai 2013.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.