Hotărârea nr. 326/2014

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Braşov pentru anul 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  326

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Braşov pentru anul 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Autonome de Transport Braşov, înregistrate cu nr. 57.035/2014, prin care s-a propus rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Braşov, pentru anul 2014;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 698 din 30.10.2006, republicată conform H.C.L. nr. 478 din 31.10.2013 şi H.C.L. nr. 227 din 30.05.2014, prin care s-a aprobat Contractul de servicii pentru transportul public local de călători încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1, lit. c şi ale art. 10, alin. 2, lit. f din O.G.  nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Braşov, pentru anul 2014, în sumă de 71.195 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 69.089 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexelor nr. 1 - 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă rectificarea programului de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru anul 2014, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.