Hotărârea nr. 325/2014

Derularea prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile denumit “Programe inovatoare, relevante şi personalizate pentru accesul la calificare şi creşterea mobilităţii ocupaţionale a angajaţilor în meserii cu lucru la înălţime - ACCES”, implementat în calitate de partener de către Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 325

din data de  11  iulie  2014

 

 

Privind: derularea prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului finanţat  din fonduri externe nerambursabile denumit “Programe inovatoare, relevante şi personalizate pentru accesul la calificare şi creşterea mobilităţii ocupaţionale a angajaţilor în meserii cu lucru la înălţime - ACCES”, implementat în calitate de partener de către Colegiul Tehnic „Mircea  Cristea” Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 56.651 din 02.07.2014, prin care s-a propus aprobarea derulării prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului finanţat din fonduri nerambursabile denumit “Programe inovatoare, relevante şi personalizate pentru accesul la calificare şi creşterea mobilităţii ocupaţionale a angajaţilor în meserii cu lucru la înălţime - ACCES” implementat în calitate de partener de către Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Braşov;

Având în vedere prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice Locale, art. 6, alin. 1 din O.U.G. nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Legea nr. 356/2013, a bugetului de stat pe anul 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale                nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă derularea prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului “Programe inovatoare, relevante şi personalizate pentru accesul la calificare şi creşterea mobilităţii ocupaţionale a angajaţilor în meserii cu lucru la înălţime - ACCES”, implementat în calitate de partener de către Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Braşov, în valoare de 1.739 mii lei, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.3. Perioadă de implementare a proiectului este de 18 luni.

 

Art. 2. În calitatea sa de partener, Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Braşov nu contribuie la cofinanţarea proiectului cu fonduri proprii.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.