Hotărârea nr. 324/2014

Modificarea H.C.L. nr. 306 din 29.06.2012, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 324

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 306 din 29.06.2012, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 59.175 din 10.07.2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 306 din 29 iunie 2012 republicată;

Având în vedere cererile nr. 58.990 din data 10 iulie 2014 şi nr. 58.993 din data 10 iulie 2014, prin care domnul consilier local Cătălin Leonte şi domnul consilier local Răzvan Popa, şi-au dat demisia din funcţiile de preşedinte al Comisiei nr. 1, respectiv cea de secretar al Comisiei nr. 5;

Văzând şi procesele verbale ale comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local al Municipiului Braşov prin care s-au desemnat preşedinţii şi secretarii respectivelor comisii de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 15, art. 17, art. 30 şi anexa nr. 2 din O.G. nr. 35/2002 actualizată, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

În conformitate cu avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 54 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov ia act de demisia domnului consilier local Cătălin Leonte din funcţia de preşedinte al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local - Comisia buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov şi de demisia domnului consilier local Răzvan Popa din funcţia de secretar al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local - Comisia juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 306 din 29 iunie 2012 republicată, prin care s-au aprobat numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 29 iunie 2012 republicată, prin care s-au aprobat numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, astfel modificată va fi republicată.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 306   din data de  29 iunie 2012

Republicată conform H.C.L. nr. 642/2013 ; H.C.L. nr. 47/2014; H.C.L. nr. 319/2014

şi conform H.C.L. nr.  324 din 11 iulie 2014

 

 

 

Privind :  aprobarea  numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de   specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în prima şedinţă la data de 29 iunie 2012;

Având în vedere propunerile privind numărul comisiilor, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, ţinând cont de pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile consilierilor locali;

În conformitate cu prevederile art. 15, art. 17, art. 30 şi Anexa 2 din O.G. nr. 35/2002, actualizată, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

În temeiul prevederilor art. 54 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol Unic. Se aleg pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Braşov un număr de 7 comisii de specialitate, pe domenii de activitate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

  

                                                   ANEXA

                                      La Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 29 iunie 2012

    republicată conform H.C.L. nr. 642/2013; H.C.L. nr. 47/2014; H.C.L.

           nr. 319/2014 şi conform H.C.L. nr. 324 din data de 11 iulie 2014

                                                               

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE

 

 

COMISIA 1

Comisia pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov.

1. IONESCU LUCIAN                                 - preşedinte

2. MARA IULIAN                                              - secretar                                               

            3. GHIRDĂ MIHAI - IOAN                          - membru                      

4. MATEESCU DANIELA - LENUŢA            - membru                      

            5. LEONTE CĂTĂLIN                               - membru                                  

 

COMISIA 2

Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător.

1. BUCUR CIPRIAN-IONUŢ                       - preşedinte       

2. TARBĂ MIHAIL                                              - secretar           

3. MARA IULIAN                                              - membru

            4. SZENTE LADISLAU                             - membru

5. DUŢU TUDOR-ALEXANDRU                        - membru

 

COMISIA 3

Comisia pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont, evidenţa persoanelor.

 

1. BORICEANU MIRCEA                                             - preşedinte       

            2. ŢOP FERGHETE FLORIANA-CARMEN            - secretar

3. CHIFU SERGIU-MARIAN                                - membru

            4. TEODORESCU FLORIN-COSTEL                     - membru

5.  SÂRGHIE OVIDIU                                              - membru

 

COMISIA 4

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social - culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială.

           

1. SZENTE LADISLAU                             - preşedinte

2. COJOCEA ROXANA                               - secretar

3. TEODORESCU FLORIN-COSTEL            - membru

4. OPRICĂ FLORENTIN-ADRIAN                     - membru

            5. BUCUR CIPRIAN-IONUŢ                       - membru

 

COMISIA 5

Comisia juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

 

1. MIHAI COSTEL                                             - preşedinte

2. DURBACĂ ALEXANDRINA-ADINA            - secretar

            3. POPA RĂZVAN                                            - membru

4. ATOMEI ADRIAN                                 - membru

            5. DUŢU TUDOR ALEXANDRU                        - membru

 

COMISIA 6

Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate publică.

 

1. SÂRGHIE OVIDIU                                  - preşedinte

            2. MACEDONSCHI CRISTIAN                  - secretar

3. LUPU LIVIU                                      - membru

4. RADU-IOV CONSTANTIN                     - membru

            5. LEONTE CĂTĂLIN                               - membru

 

COMISIA 7

Comisia de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare intercomunitară.

 

1. PUŞCARIU RADU-IOAN              - preşedinte

2. BRAUN WERNER                               - secretar

            3. TORO TAMAS                                              - membru

4. MACEDONSCHI CRISTIAN                  - membru

            5. BÂNGĂLĂU CIPRIAN-IONUŢ                       - membru