Hotărârea nr. 323/2014

Modificarea H.C.L. nr. 286/1999, republicată, privind inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.   323

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 286/1999, republicată, privind inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 58.929/2014, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 286/1999, republicată, privind inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov;

Având în vedere H.C.L. nr. 286/1999, republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, H.C.L. nr. 545/2012, C.F. nr. 129521 Braşov, C.F. nr. 130755 Braşov, nr. top. 2068/1/2, precum şi prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă radierea poziţiilor nr. 472 şi 473 din anexa 1 „cap. H la H.C.L nr. 286/1999 republicată, corespunzătoare poziţiilor nr. 6239 şi 6240 din anexa 2 la H.G. nr. 972/2002, privind imobilul identificat în C.F. nr. 129521 Braşov.

 

Art. 2. Se aprobă radierea poziţiilor nr. 359, 360, 361, 363, 372, 430, 431, 432, 433 „cap. H pag. 261 - 264, şi poziţiei nr. 61 „cap. K” din anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999 republicată, corespunzătoare poziţiilor nr. 6621, 6622, 6623, 6625, 6634, 6692, 6693, 6694, 6695 şi 6934 din anexa 2 la H.G. nr. 972/2002, privind imobilul identificat în C.F. nr. 130755 Braşov, nr. top. 2068/1/2.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   286  din data de 27 septembrie 1999

Republicată conform H.C.L. 89/2000; 45/2002; 266/2002; 467/2003; 469/2003; 512/2003; 18/2004; 304/2004; 319/2004; 633/2005; 962/2008; 578/2009; 40/2010; 129/2013; 266/2014  şi conform H.C.L. nr.  323 din data de 11 iulie 2014

 

 

Obiect: însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

 

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1999;

Analizând Referatul nr. 13.842/1999 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; anexele nr. 3 şi 4 din H.G. nr. 548/1999 privind normele tehnice de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public; H.C.L. nr. 241/1999;

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 69/1991, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic. Se însuşeşte inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, identificate până la data acestei hotărâri, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.