Hotărârea nr. 322/2014

Documentaţia “P.U.D. - Construire vilă turistică şi împrejmuire, strada Poiana Doamnei f.n. din Poiana Braşov”, având ca beneficiari pe OLARU IOAN şi OLARU ANA MIHAELA.

 

HOTĂRÂREA Nr.  322

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Construire vilă turistică şi împrejmuire, strada Poiana Doamnei f.n. din Poiana Braşov”, având ca beneficiari pe OLARU IOAN şi OLARU ANA MIHAELA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 59.247/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire vilă turistică şi împrejmuire, strada Poiana Doamnei f.n., din Poiana Braşov”, având ca beneficiari pe OLARU IOAN, OLARU ANA MIHAELA;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire vilă turistică şi împrejmuire, strada Poiana Doamnei f.n. din Poiana Braşov”, pe terenurile înscrise în C.F. nr. 120264 Braşov, cu nr. cad. 10654, top. 14241/1/1/2, în suprafaţă de 1143 m.p. şi respectiv în C.F. nr. 120272 Brasov, cu nr. cad. 10653, top. 14241/1/1/1, în suprafaţă de 656 m.p., având ca beneficiari pe OLARU IOAN, OLARU ANA MIHAELA şi întocmită de către S.C. Top - Form S.R.L. Braşov, arh. Atzberger M.

 

Art. 2. Terenul în suprafaţă de 656 m.p., cu nr. top. 14241/1/1/1, afectat de drum şi parcare - va rămâne cu caracter public - conform condiţiei impuse prin avizul de circulaţie  nr. 14461 din 14.02.2014.

 

Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.