Hotărârea nr. 321/2014

Documentaţia “P.U.D. - Construire două locuinţe în Braşov, str. Păcii nr. 5, având ca iniţiatori pe Manea George-Marian, Manea Delia şi Grideanu Constantin Marian, Grideanu Nicoleta Emanuela.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 321

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Construire două locuinţe în Braşov, str. Păcii nr. 5, având ca iniţiatori pe Manea George-Marian, Manea Delia şi Grideanu Constantin Marian, Grideanu Nicoleta Emanuela;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 58.928/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire două locuinţe în Braşov, str. Păcii nr. 5”, având ca iniţiatori pe Manea George-Marian, Manea Delia şi Grideanu Constantin Marian, Grideanu Nicoleta Emanuela;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire două locuinţe în Braşov,                      str. Păcii nr. 5”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Manea George Marian, Manea Delia şi Grideanu Constantin Marian, Grideanu Nicoleta Emanuela, întocmită de către S.C. Degraph 29 S.R.L. Braşov.

 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obţinerea avizului emis de S.G.A. Braşov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov.

 

Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.