Hotărârea nr. 320/2014

Documentaţie “P.U.D. - Extindere intrare pentru acces, modificări şi compartimentări interioare, schimbare învelitoare fără modificări de formă la locuinţă existentă, str. Matei Basarab nr. 48, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Lupu Gabriela.

 

HOTĂRÂREA Nr.  320

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: documentaţie “P.U.D. - Extindere intrare pentru acces, modificări şi compartimentări interioare, schimbare învelitoare fără modificări de formă la locuinţă existentă, str. Matei Basarab nr. 48, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Lupu Gabriela;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 59.310/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Extindere intrare pentru acces, modificări şi compartimentări interioare, schimbare învelitoare fără modificări de formă la locuinţă existentă, str. Matei Basarab nr. 48, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Lupu Gabriela în calitate de proprietar asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 132314 Brasov, nr. top. 6319, C.F. nr. 132314-C1-U1 Braşov, cu nr. top. 6319/I şi C.F. nr. 132314-C1-U2, cu nr. top. 6319/II , ap.1 şi ap. 2, cu suprafaţă teren de 196 m.p. (teren aferent/părţi de uz comun);

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1şi  4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Extindere intrare pentru acces, modificări şi compartimentări interioare, schimbare învelitoare fără modificări de formă la locuinţă existentă,   str. Matei Basarab nr. 48, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Lupu Gabriela şi întocmită de către Biroul de Arhitectură, arh. Patrutiu Miruna - Magdalena, arh. Ileana Filipescu.

 

Art. 2. Până la faza următoare, autorizare lucrări, se va finaliza procedura de informare şi consultare a populaţiei, respectiv a vecinilor amplasamentului studiat prin documentaţia P.U.D. şi se va completa dosarul cu avizul Direcţiei Judeţene de Cultură.

 

Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.