Hotărârea nr. 319/2014

Modificarea H.C.L. nr. 306 din 29 iunie 2012, republicată, prin care s-au aprobat numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

HOTĂRÂREA Nr.  319

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 306 din 29 iunie 2012, republicată, prin care s-au  aprobat numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 47.846 din 02.06.2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 306 din 29 iunie 2012, republicată, prin care s-au aprobat numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

Având în vedere H.C.L. nr. 220 din 30.05.2014 privind încetarea mandatului de consilier local al D-lui Martin Vasile-Emil, H.C.L. nr. 224 din 30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier local al D-nei Cojocea Roxana, H.C.L. nr. 221 din 30.05.2014 privind încetarea mandatului de consilier local al D-lui Chiricheş Andrei-Ciprian, H.C.L. nr. 222 din 30.05.2014 privind încetarea mandatului de consilier local al D-lui Kraila Vasile, H.C.L. nr. 225 din 30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier local al D-lui Radu-Iov Constantin, H.C.L. nr. 226 din 30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier local al D-lui Bângălău Ionuţ Ciprian, precum şi adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov  sub  nr.  39.130  din 05  mai 2014, prin care domnul Ghirdă Mihai Ioan, consilier local şi-a înaintat demisia din calitatea de membru al Comisiei nr. 7;

Luând în consideraţie demisiile şi propunerile de modificare a componenţei unor comisii formulate în plenul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Braşov;

Văzând procesele-verbale privind desemnarea preşedinţilor şi secretarilor de comisii întocmite de membrii comisiilor de specialitate 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

               În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă înlocuirea domnului consilier local Martin Vasile-Emil din calitatea de membru al Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Braşov, cu doamna consilier local Cojocea Roxana.

 

 

Art. 2. Se aprobă înlocuirea domnului consilier local Kraila Vasile din calitatea de membru al Comisiei de specialitate nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului Braşov, cu domnul consilier local Radu-Iov Constantin.

 

 

Art. 3. Se aprobă înlocuirea domnului consilier local Ghirdă Mihai din calitatea de membru al Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Braşov, cu domnul consilier local Macedonschi Cristian.

 

  

Art. 4. Se aprobă înlocuirea domnului consilier local Chiricheş Andrei - Ciprian din calitatea de membru al Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Braşov, cu domnul consilier local Bângălău Ciprian-Ionuţ.

 

 

Art. 5. Se aprobă demisia domnului Puşcariu Radu-Ioan din comisia nr. 4 şi numirea în locul său a domnului consilier local Szente Ladislau.

 

 

Art. 6. Se aprobă demisia domnului Toro Tamas din calitatea de preşedinte al comisiei nr. 7 şi menţinerea acestuia în calitate de membru al acestei comisii.

 

 

Art. 7. Se aprobă stabilirea funcţiilor de preşedinte şi secretari ai comisiilor de specialitate nr. 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform proceselor verbale privind desemnarea preşedinţilor şi a secretarilor de comisii.

 

 

Art. 8. Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 29 iunie 2012, republicată, privind aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 9. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  306  din data de  29 iunie 2012

Republicată conform H.C.L. nr. 642/2013 ; H.C.L. nr. 47/2014 şi

conform H.C.L. nr.  319 din 5 iunie  2014

 

 

 

Privind :  aprobarea  numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de  specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în prima şedinţă la data de 29 iunie 2012;

Având în vedere propunerile privind numărul comisiilor, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, ţinând cont de pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile consilierilor locali;

În conformitate cu prevederile art. 15, art. 17, art. 30 şi Anexa 2 din O.G. nr. 35/2002, actualizată, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

În temeiul prevederilor art. 54 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol Unic. Se aleg pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Braşov un număr de 7 comisii de specialitate, pe domenii de activitate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

  

                                                   ANEXA

                                              La Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 29 iunie 2012

         republicată conform H.C.L. nr. 642/2013; H.C.L. nr. 47/2014 

                  şi conform H.C.L. nr. 319 din data de 5 iunie 2014

                                                               

 

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE

 

 

COMISIA 1

Comisia pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov.

1. LEONTE CĂTĂLIN                             - preşedinte

2. MARA IULIAN                                              - secretar                                               

            3. GHIRDĂ MIHAI - IOAN                          - membru                      

4. MATEESCU DANIELA - LENUŢA            - membru                      

            5. IONESCU LUCIAN                                 - membru                                  

 

COMISIA 2

Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător.

1. BUCUR CIPRIAN-IONUŢ                       - preşedinte       

2. TARBĂ MIHAIL                                              - secretar           

3. MARA IULIAN                                              - membru

            4. SZENTE LADISLAU                             - membru

5. DUŢU TUDOR-ALEXANDRU                        - membru

 

COMISIA 3

Comisia pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont, evidenţa persoanelor.

 

1. BORICEANU MIRCEA                                             - preşedinte       

            2. ŢOP FERGHETE FLORIANA-CARMEN            - secretar

3. CHIFU SERGIU-MARIAN                                - membru

            4. TEODORESCU FLORIN-COSTEL                     - membru

5.  SÂRGHIE OVIDIU                                              - membru

 

  // 

-  02  -

COMISIA 4

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social - culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială.

           

1. SZENTE LADISLAU                             - preşedinte

2. COJOCEA ROXANA                               - secretar

3. TEODORESCU FLORIN-COSTEL            - membru

4. OPRICĂ FLORENTIN-ADRIAN                     - membru

            5. BUCUR CIPRIAN-IONUŢ                       - membru

 

COMISIA 5

Comisia juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

 

1. MIHAI COSTEL                                             - preşedinte

2. POPA RĂZVAN                                          - secretar

            3. DURBACĂ ALEXANDRINA-ADINA            - membru

4. ATOMEI ADRIAN                                 - membru

            5. DUŢU TUDOR ALEXANDRU                        - membru

 

COMISIA 6

Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate publică.

 

1. SÂRGHIE OVIDIU                                  - preşedinte

            2. MACEDONSCHI CRISTIAN                  - secretar

3. LUPU LIVIU                                      - membru

4. RADU-IOV CONSTANTIN                     - membru

            5. LEONTE CĂTĂLIN                               - membru

 

COMISIA 7

Comisia de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare intercomunitară.

 

1. PUŞCARIU RADU-IOAN              - preşedinte

2. BRAUN WERNER                               - secretar

            3. TORO TAMAS                                              - membru

4. MACEDONSCHI CRISTIAN                  - membru

            5. BÂNGĂLĂU CIPRIAN-IONUŢ                       - membru