Hotărârea nr. 318/2014

Alegerea în funcţia de viceprimar al Municipiului Braşov a doamnei DURBACĂ ALEXANDRINA - ADINA.

HOTĂRÂREA Nr. 318

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: alegerea în funcţia de viceprimar al Municipiului Braşov a doamnei  DURBACĂ ALEXANDRINA - ADINA;

 

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie  2014;

Analizând Propunerea şi Expunerea de motive a unui grup de consilieri din cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov, înregistrată cu nr. 49.314/2014, prin care se propune schimbarea din funcţie a domnului viceprimar RĂZVAN POPA şi declararea ca vacantă a funcţiei ocupată de acesta;

               Având în vedere Expunerea de motive şi Raportul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 49.314 din 5 iunie 2014, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Braşov efectuarea tuturor procedurilor legale în vederea alegerii unui nou viceprimar al Municipiului Braşov pe locul rămas vacant;

Ţinând cont de propunerile făcute şi rezultatul votului secret exprimat pentru alegerea viceprimarului Municipiului Braşov consemnate în Procesul - verbal al comisiei de validare încheiat în data de 5 iunie 2014 cu ocazia alegerii doamnei DURBACĂ ALEXANDRINA-ADINA în funcţia de viceprimar al Municipiului Braşov;

Luând în consideraţie prevederile   art. 57, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

Văzând şi prevederile art. 57, alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, art. 11 din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 146/2002, republicat;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic. Se alege în funcţia de Viceprimar al Municipiului Braşov doamna consilier local DURBACĂ ALEXANDRINA - ADINA.