Hotărârea nr. 317/2014

Modificarea H.C.L. nr. 300/2012, privind numărul şi componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în scrutinul din 10 iunie 2012.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  317

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L.  nr. 300/2012, privind numărul şi componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în scrutinul din 10 iunie 2012;

 

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie  2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 49.314/2014, prin care se propune alegerea unui consilier local în funcţia de viceprimar al Municipiului Braşov;

Luând în consideraţie necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local  nr. 300/2012, prin care s-a aprobat numărul şi componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în scrutinul din 10 iunie 2012;

Având în vedere propunerile făcute în plenul Consiliului Local al Municipiului Braşov privind înlocuirea doamnei DURBACĂ ALEXANDRINA - ADINA, cu doamna MATEESCU DANIELA - LENUŢA;

Văzând prevederile art. 4 şi art. 6, alin. (2) din O.G. nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă numirea în comisia de validare a mandatelor consilierilor locali ai Municipiului Braşov a doamnei MATEESCU DANIELA-LENUŢA în locul doamnei DURBACĂ ALEXANDRINA - ADINA.

 

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 300 din 29 iunie 2012, astfel cum a fost modificată se va republica.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 300  din data de  29 iunie 2012

Republicată conform H.C.L. nr. 307 din 6 iulie 2012; H.C.L. nr. 223 din 30 mai 2014

şi conform H.C.L. nr. 317 din data de 5 iunie 2014

 

 

 

 

Privind: numărul  membrilor  şi  componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali aleşi  în  scrutinul  din 10 iunie 2012;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de constituire la data de 29 iunie 2012;

Având în vedere propunerile făcute şi rezultatul voturilor exprimate privind numărul membrilor şi componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali aleşi în scrutinul din 10 iunie 2012;

În conformitate cu prevederile art. 4 din O.G. nr. 35/2002, actualizată, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

În temeiul prevederilor art. 31, alin. (2) şi al art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol  unic. Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali ai Municipiului Braşov formată din 5 membri, care va funcţiona pe întreaga durată a mandatului, în următoarea componenţă:

1. LUPU LIVIU

2. ATOMEI ADRIAN

3. MATEESCU DANIELA-LENUŢA

4. MIHAI COSTEL

5. OPRICĂ FLORENTIN-ADRIAN