Hotărârea nr. 315/2014

Modificarea H.C.L. nr. 202/2013 republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  315

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 202/2013 republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, înregistrate cu nr. 48.063/2014, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 202/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu”;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole şi concerte, aprobată prin Legea nr. 353/2007; Legea nr. 53/2003, republicată, privind Codul Muncii; Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi prevederile O.U.G. nr. 106/2013, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 31 mai 2013, în sensul transformării unui post de muncitor calificat şofer II în post actor/actriţă II.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 202 din 31 mai 2013, rămân valabile.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 31 mai 2013, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul “ Sică Alexandrescu” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 202  din data de  31 mai 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 303/2013; H.C.L. nr. 64/2014 şi

conform H.C.L. nr. 315 din 5 iunie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, înregistrate cu nr. 35.771/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului “Sică Alexandrescu”;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 19/2012, privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale; Legii nr. 283 din 14.12.2011, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile publice de spectacole şi concerte, aprobată prin Legea nr. 353/2007; Legea nr. 273/2004, privind finanţele publice locale; Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii; Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.