Hotărârea nr. 314/2014

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - iunie 2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 314

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov -  iunie 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând, Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2014, înregistrat sub nr. 48.273 din 3 iunie 2014;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată; art. 5, alin. 3 şi 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 69/2010, privind responsabilitatea fiscal - bugetară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă validarea Dispoziţiei de Primar nr. 2237 din 12.03.2014, privind majorarea bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2014, urmare a sumelor primite prin Administraţia Fondului de Mediu de la bugetul de stat pentru finanţarea nerambursabilă a unor obiective de investiţii.

 

Art. 2. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov în sumă de 681.016 mii lei la partea de venituri şi 721.984 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 443.137 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 443.137 mii lei.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 237.879 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 278.847 mii lei; deficitul secţiunii de dezvoltare este de 40.968 mii lei reprezentând pe partea de cheltuieli cuprinderea soldului anului precedent.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local în sumă de 44.725 mii lei la partea de venituri şi 49.075 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 43.544 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 47.894 mii lei, deficitul secţiunii de funcţionare este de 4.350 mii lei reprezentând pe partea de cheltuieli cuprinderea soldului anului precedent.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 1.181 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 1.181 mii lei.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

  

Art. 4. Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli al instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate din bugetul Municipiului Braşov astfel:

Grădiniţele nr. 2, 17 Braşov - anexele nr. 3.01. - 3.02.

Şcolile Gimnaziale nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 25, 27, 30 Braşov - anexele nr. 4.01. - 4.16.

Colegiul “Emil Racoviţă” Braşov - Anexa nr. 5.01.

Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov - Anexa nr. 5.02.

Colegiul de Ştiinţe “Grigore Antipa” Braşov - Anexa nr. 5.03.

Colegiul Naţional de Informatică “Grigore Moisil” Braşov - Anexa nr. 5.04.

Colegiul Naţional „Andrei Bârseanu” Braşov - Anexa nr. 5.05.

Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov - Anexa nr. 5.06.

Colegiul Naţional “Aprily Lajos”  Braşov - Anexa nr. 5.07.

Colegiul Naţional „Dr.Ioan Meşotă Braşov - Anexa nr. 5.08.

Colegiul Naţional “Unirea” Braşov - Anexa nr. 5.09.

Colegiul Tehnic Maria Băiulescu Braşov - Anexa nr. 5.10.

Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea„ Braşov - Anexa nr. 5.11.

Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ” Braşov - Anexa nr. 5.12.

Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov - Anexa nr. 5.13.

Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - Anexa nr. 5.14.

Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov  Anexa nr. 5.15.

Liceul cu Program Sportiv Braşov - Anexa nr. 5.16.

Liceul de Arte Plastice "Hans Mattis-Teutsch" Braşov - Anexa nr. 5.17.

Liceul de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov - Anexa nr. 5.18.

Liceul Teoretic “Johanes Honterus” Braşov - Anexa nr. 5.19.

Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov - Anexa nr. 5.20.

Direcţia Fiscală Braşov - Anexa nr. 6.01.

Direcţiei de Servicii Sociale Braşov - Anexa nr. 7.01. - 7.07.

Direcţiei de Servicii Sociale Braşov - Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov -  Anexa nr. 8.01.

Direcţiei de Servicii Sociale Braşov - Căminul pentru Persoane fără Adăpost Braşov - Anexa             nr. 9.01.

Filarmonica Braşov - Anexa nr. 10.01.

Teatrul Sică Alexandrescu Braşov - Anexa nr. 11.01.

Grădina Zoologică Braşov - Anexa nr. 12.01.

 

Art. 5. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local şi bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor nr. 13.01. - 13.06., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 6. Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov conform anexei nr. 14, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.