Hotărârea nr. 313/2014

Aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia încheiată între S.C. Tetkron S.R.L, Municipiul Brasov şi S.C. Bepco S.R.L. privind Reglementarea Raporturilor Comerciale şi stingerea litigiilor dintre părţi, aprobată prin H.C.L. nr. 473 din 29.09.2013, care să aibă ca obiect stingerea obligaţiilor datorate între părţi, aferente anului 2013.

 

HOTĂRÂREA Nr.  313

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia încheiată între S.C. Tetkron S.R.L, Municipiul Brasov şi S.C. Bepco S.R.L. privind Reglementarea Raporturilor Comerciale şi stingerea litigiilor dintre părţi, aprobată prin H.C.L. nr. 473 din 29.09.2013, care să aibă ca obiect stingerea obligaţiilor datorate între părţi, aferente anului 2013;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L., înregistrate cu nr. 49.548/2014, prin care se arată necesitatea încheierii unui act adiţional la Convenţia încheiată între S.C. Tetkron S.R.L, Municipiul Brasov şi S.C. Bepco S.R.L. privind Reglementarea Raporturilor Comerciale şi stingerea litigiilor dintre părţi, aprobată prin H.C.L. 473 din 29.09.2013, care să aibă ca obiect stingerea obligaţiilor datorate între părţi, aferente anului 2013;

Văzând prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor Tetkron, nr. 9 din 05.06.2014 prin care a fost aprobată încheierea unui act adiţional la Convenţia încheiată între S.C. Tetkron S.R.L, Municipiul Braşov şi S.C. Bepco S.R.L., privind Reglementarea Raporturilor Comerciale şi stingerea litigiilor dintre părţi;

Luând în consideraţie amendamentul formulat în plenul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Braşov de preşedintele de şedinţă, prin care se solicită includerea în hotărâre a precizării ca actul adiţional să se încheie cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

Având în vedere faptul că întârzierile la plată ale Tetkron către Bepco, respectiv ale Bepco către GDF SUEZ Energy, au condus la facturarea în sarcina Bepco de penalităţi de întârziere în sumă de 380.000 lei;

Conform Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006; prevederile Ordinului nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene emis de Ministerul Finanţelor Publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, e, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional de modificare şi completare a Convenţiei încheiată între S.C. Tetkron S.R.L, Municipiul Braşov şi S.C. Bepco S.R.L. privind Reglementarea Raporturilor Comerciale şi stingerea litigiilor dintre părţi, aprobată prin H.C.L. nr. 473 din 29.09.2013, care să aibă ca obiect stingerea obligaţiilor datorate între părţi, aferente anului 2013, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, S.C. Tetkton S.R.L. şi S.C. Bepco S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.