Hotărârea nr. 311/2014

Modificarea H.C.L. nr. 804/2010, republicată, privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  311

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 804/2010, republicată, privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală nr. 49.016/2014, prin care se propune modificarea componenţei reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei;

Văzând că prin H.C.L. nr. 222/2014, mandatul d-lui consilier local Kraila Vasile a încetat, iar locul acestuia a devenit vacant;

Constatând că prin H.C.L. nr. 804/2010 dl. Kraila Vasile deţinea calitatea de reprezentant al Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”;

Văzând şi art. 26, alin. (1) al Capitolului VII din Statutul Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”, potrivit căruia organul de conducere al acesteia este Adunarea generală, formată din asociaţi persoane fizice şi persoane juridice, Municipiul Braşov având în Adunarea generală 7 reprezentanţi, număr care nu mai corespunde nivelului actual de activitate al Asociaţiei;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, art. 37şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 804 din 26 noiembrie 2010 republicată privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”, în sensul înlocuirii d-lui Kraila Vasile cu dl. Braun Werner în calitate de reprezentant al Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 804 din 26 noiembrie 2010 republicată, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 804  din data de  26 noiembrie 2010

Republicată conform H.C.L. nr. 389/2012; H.C.L. nr. 597 /2012; H.C.L. nr. 91/2013

şi conform H.C.L. nr.  311 din 5 iunie 2014

 

 

 

 

Privind: desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 noiembrie 2010;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, înregistrate cu nr. 80.459/2010, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”;

Având în vedere H.C.L. nr. 436/2010, republicată conform H.C.L. nr. 497/2010, prin care s-a înfiinţat Asociaţia “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”, şi s-a aprobat Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei;

Văzând prevederile alin. (1) al art. 26 din Cap. VII al Statutului Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”, potrivit cărora Municipiul Braşov va avea în cadrul Adunării Generale un număr de 7 reprezentanţi;

Având în vedere prevederile art. 20 şi 21, alin. (1) din O.G. nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la asociaţii şi fundaţii;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, art. 37 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”, după cum urmează:

- Domnul Liviu Lupu                            - consilier local

- Domnul Ghirdă Mihai                           - consilier local

- Domnul Bucur Ciprian - Ionuţ              - consilier local

- Domnul Leonte Cătălin                        - consilier local

- Domnul Werner Braun                         - consilier local

- Domnul Chifu Sergiu - Marian             - consilier local

- Domnul Emil Cernica                          - Director interimar al Direcţiei de Sport şi Tineret

- Domnul Duţu Tudor - Alexandru                - consilier local

- Domnul Boriceanu Mircea                      - consilier local

- Domnul Oprică Florentin - Adrian            - consilier local

- Domnul Toro Tamaş                              - consilier local

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate la art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.