Hotărârea nr. 310/2014

Aprobarea tranzacţiei încheiată între Municipiul Braşov, R.A.T. Braşov şi Constantin Şerban Gheorghe în vederea stingerii litigiului dintre părţi, ce formează obiectul dosarului civil nr. 2251/62/2012 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 310

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea tranzacţiei încheiată între Municipiul Braşov, R.A.T. Braşov şi Constantin Şerban Gheorghe în vederea stingerii litigiului dintre părţi, ce formează obiectul dosarului civil nr. 2251/62/2012 aflat pe rolul Curţii de  Apel Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.847/2014, prin care s-a propus aprobarea tranzacţiei încheiată între Municipiul Braşov şi Constantin Şerban Gheorghe în vederea stingerii litigiului dintre părţi, ce formează obiectul dosarului civil nr. 2251/62/2012, aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov;

Văzând şi prevederile art. 271 - 273 din Codul de procedură civilă, raportate la art. 2267 - 2278 din Codul Civil, privind stingerea unui litigiu prin încheierea unei tranzacţii judiciare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 9 şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Tranzacţia ce se va încheia între Municipiul Braşov şi Constantin Şerban Gheorghe în vederea stingerii litigiului dintre părţi, ce formează obiectul dosarului civil nr. 2251/62/2012 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov, Tranzacţie ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov să semneze în numele şi pentru Municipiul Braşov Tranzacţia prevăzută la Art. 1.