Hotărârea nr. 309/2014

Premierea sportivului Achiriloaie Ioan Valeriu şi a celor doi antrenori coordonatori de la ASC Corona 2010 Braşov , pentru rezultatele deosebite avute în sezonul competiţional 2013 - 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  309

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: premierea sportivului Achiriloaie Ioan Valeriu şi a celor doi antrenori coordonatori de la ASC Corona 2010 Braşov , pentru rezultatele deosebite avute în sezonul competiţional 2013 - 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 48.731 din 4.06.2014, privind premierea sportivului Achiriloaie Ioan Valeriu şi a celor doi antrenori coordonatori de la ASC Corona 2010 Braşov pentru rezultatele deosebite avute în sezonul competiţional 2013 - 2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu completările şi modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 4, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 6, art. 44, alin. 1, art. 45 şi  art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă premierea sportivului Achiriloaie Ioan Valeriu şi a celor doi antrenori coordonatori de la ASC Corona 2010 Braşov, respectiv domnul Iliescu Dan şi domnul Focşeneanu Emilian pentru rezultatele deosebite avute în sezonul competiţional  2013 - 2014.

 

 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2014 a sumei de 6.750 lei necesară premierii prevăzute la art. 1.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.