Hotărârea nr. 308/2014

Aprobarea revocării H.C.L. nr. 523/2008, republicată conform H.C.L. nr. 726/2009, prin care s-a aprobat darea în folosinţă gratuită, pe durata realizării construcţiei, către A.N.L. a terenului situat în Braşov, str. Timiş Triaj f.n., în vederea construirii de locuinţe pentru persoanele tinere şi cele evacuate din locuinţele restituite potrivit Legii nr. 10/2001.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  308

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea revocării H.C.L. nr. 523/2008, republicată conform H.C.L. nr. 726/2009, prin care s-a aprobat darea în folosinţă gratuită, pe durata realizării construcţiei, către A.N.L. a terenului situat în Braşov, str. Timiş Triaj f.n., în vederea construirii de locuinţe pentru persoanele tinere şi cele evacuate din locuinţele restituite potrivit Legii nr. 10/2001;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.268/2014, prin care s-a propus aprobarea revocării H.C.L. nr. 523/2008, republicată conform H.C.L. nr. 726/2009;

Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe precum şi prevederile H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol Unic. Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local  nr. 523/2008, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 726/2009, privind darea în folosinţă gratuită, pe durata realizării construcţiei, către A.N.L. a terenului situat în Braşov, str. Timiş Triaj f.n., în vederea construirii de locuinţe pentru persoanele tinere şi cele evacuate din locuinţele restituite potrivit Legii nr. 10/2001, se revocă.