Hotărârea nr. 306/2014

Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 614 din 24.09.2010, privind aprobarea parteneriatului de colaborare între Municipiul Braşov şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Secţia Română.

 

HOTĂRÂREA Nr.  306

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 614 din 24.09.2010, privind  aprobarea parteneriatului de colaborare între Municipiul Braşov şi  Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Secţia Română;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.119/2014, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 614 din 24.09.2010, privind aprobarea parteneriatului de colaborare între Municipiul Braşov şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Secţia Română;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 614 din 24.09.2010, privind aprobarea parteneriatului de colaborare între Municipiul Braşov şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Secţia Română, se revocă.

 

Art. 2. Se aprobă plata din bugetul local al Municipiului Braşov, a lucrărilor efectuate la imobilul situat în Braşov, str. Tâmpei nr. 1 A, conform documentelor justificative care au stat la baza înregistrării în contabilitate.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.