Hotărârea nr. 305/2014

Revocarea dreptului de administrare operativă a S.C. RIAL S.R.L. înscris asupra imobilului situat în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 35.

 

HOTĂRÂREA Nr.  305

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: revocarea dreptului de administrare operativă a S.C. RIAL S.R.L. înscris asupra imobilului situat în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 35;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.105/2014, privind revocarea dreptului de administrare operativă a S.C. RIAL S.R.L. înscris asupra imobilului situat în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 35;

Având în vedere art. 869 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 7, lit. a, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă a S.C. RIAL S.R.L. asupra imobilului situat în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 35, înscris în C.F. nr. 107562 Braşov, nr. top. 5821/1/1.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.