Hotărârea nr. 304/2014

Aprobarea dezmembrării (apartamentare) imobil situat în Braşov, str. Prundului nr. 33.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 304

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea dezmembrării (apartamentare) imobil situat în Braşov, str. Prundului nr. 33;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.595/2014, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, str. Prundului nr. 33;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea (apartamentare) imobil situat în Braşov, str. Prundului nr. 33, înscris în C.F. nr. 124312 Braşov, nr. top. 4618, 4619, conform documentaţiei cadastrale întocmită de expert Tudorache Diana, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.