Hotărârea nr. 302/2014

Aprobarea dezmembrării imobilului inclus în fondul forestier situat în Poiana Braşov f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 302

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea dezmembrării imobilului inclus în fondul forestier situat în Poiana Braşov f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.357/2014, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării imobilului inclus în fondul forestier situat în Poiana Braşov f.n.;

Văzând documentaţia cadastrală de dezlipire întocmită de ing. Coman Dragoş Mihai şi Titlul de Proprietate nr. 51616/2011;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea              nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, Poiana Braşov f.n., înscris în C.F. nr. 130173 Braşov, nr top. 13165/1 şi sistarea cărţilor funciare pentru imobilele rezultate din dezlipire, respectiv loturile nr. 1 şi nr. 5  conform documentaţiei cadastrale întocmită de ing. Coman Dragoş Mihai, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.