Hotărârea nr. 301/2014

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Panselelor nr. 23, corpul A.

 

HOTĂRÂREA Nr.  301

din data de  5  iunie  2014

 

 

 

Privind: trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Panselelor nr. 23, corpul A;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.336/2014, privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Panselelor nr. 23, corpul A;

Având în vedere prevederile art. 863, lit e din Codul Civil, coroborat cu art. 8, alin. (1) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Panselelor nr. 23, corpul A, identificat în C.F.  nr. 113115 Braşov, nr. top. 6810/1/19 şi pe cale de consecinţă înscrierea acestuia în proprietatea Municipiului Braşov - domeniul public.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.